Az Agrárminisztérium Piacszervezési Főosztálya a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott PDO-IT-00644-AM02 – 2018.5.10. számú kérelmet az alábbiakban megjelenteti.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenéstől – 2018. december 13. - számított két hónapon belül írásban kifogást nyújthatnak be, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személyek, vagy Magyarország területén székhellyel jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik felszólalásukban a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszeréről szóló 1151/2012/EU rendelet 10. cikk (1) bekezdésének a)-d) pontjai valamelyikét bizonyítani tudják. A kifogást részletes, érdemi indokolással szíveskedjenek alátámasztani.

A kifogást papíralapon és elektronikusan az Agrárminisztérium Piacszervezési Főosztálynak címezve 1860 Budapest postacímre, továbbá az oYrvKLhesfnT50GlmZcHN6ZkBhbS5nb3YuaHU= elektronikus címre kell megküldeni.